SP V1100

1.100.000

Kích thước: 1m

Chất liệu: Silk Satin